Provozní řád v prostorách cvičeben Jógy v denním životě Brno, z.s. - platnost od září 2021
 1. Všichni účastníci kurzů musí splňovat aktuální státem stanovené podmínky pro využívání vnitřních sportovišť. Pokud je nutná kontrola těchto podmínek ze strany Spolku, provádí ji, a plně za ni zodpovídá, daný cvičitel vždy před každým kurzem.
 2. V prostorách cvičeben a přilehlých místnostech platí přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.
 3. Všichni uživatelé prostor se přezouvají a civilní oděv odkládají do šaten. Do cvičebních místností vstupují ve vhodném a čistém cvičebním oděvu. Pokud někdo zapomněl ponožky, kontaktuje cvičitele.
 4. Cvičitel může odmítnout vstup do prostor osobě nesplňující aktuální vládní nařízení o využívání vnitřních sportovišť, stejně jako osobě v silně znečištěném oděvu, nepříjemně zapáchající, případně podezřelé z použití návykových látek či pod vlivem alkoholu. To vše bez jakékoliv náhrady za neabsolvovanou hodinu.
 5. Klíče od prostor má k dispozici pouze cvičitel. Ten pronajaté prostory odemyká a zamyká. Nesmí s nimi dále nakládat či je nechávat bez dozoru.
 6. Cvičitel je povinen otevřít prostory 15 minut před začátkem kurzu a pečlivě dodržovat začátky a konce cvičení tak, aby měli cvičenci dostatek času na převlečení. Prosíme o toleranci a pochopení v případě navazujících kurzů, kdy do šaten přichází cvičenci z obou kurzů.
 7. Cvičitel je před zahájením cvičení zodpovědný za zamykání/zavírání dveří u Jógacentra a zajištění toho, že v dalších prostorách (WC, sklad, …) už není žádná jiná osoba. Pokud jsou ještě v prostorách cvičenci z předchozího kurzu, domluví se cvičitel s cvičitelem předchozího kurzu, případně počká, až všechny osoby opustí prostor a teprve pak zahájí cvičební hodinu.
 8. Před zahájením cvičební hodiny se cvičitel pohybuje v prostoru u vchodu do prostor/šaten tak, aby měl přehled o všech příchozích do pronajímaných prostor.
 9. Příchod do kurzu se doporučuje cca 15min před jeho začátkem. Při dřívějším příchodu cvičenec vyčká příchodu cvičitele a nedomáhá se vstupu neustálým zvoněním u vstupních dveří (prosíme o respektování cvičenců předchozího kurzu, které takovéto chování velmi ruší).
 10. Cvičenci musí přijít do cvičení nejpozději 5min před jejím začátkem, tak aby měli dostatek času na převlečení a umožnili zahájení kurzu v předepsaném čase. Po začátku hodiny už nevpouštíme cvičence do šaten (prosíme cvičence o respektování ostatních cvičenců).
 11. Každý uživatel sám zodpovídá za své cenné a životně důležité věci (lze vzít s sebou do cvičebny např. doklady, peněženku, cennosti, mobil, životně důležité léky aj.). Za věci odložené bez dozoru (např. v šatnách) nebere Spolek žádnou zodpovědnost.
 12. Pokud někdo ze cvičenců odchází z kurzu před jeho oficiálním koncem, je třeba, aby za ním cvičitel zavřel/zamknul dveře. Není dovoleno do prostor vpouštět osoby např. z následujícího kurzu, pokud s nimi nebude odpovědný cvičitel.
 13. Cvičitel je povinen vést řádnou evidenci účastníků kurzu a docházky jednotlivých cvičenců.
 14. Cvičitel má právo vykázat ze cvičení osoby, které by výrazně rušily či obtěžovaly ostatní cvičence při cvičení, a to bez jakékoliv náhrady za nedokončenou hodinu.
 15. Spolek neodpovídá za škody způsobené vlastní neopatrností cvičenců či jejich nepřiměřenými výkony při cvičení. Všichni cvičící jsou plně zodpovědní za svůj zdravotní stav před, po či během cvičení a cvičí na vlastní riziko.
 16. V provozovně je k dispozici lékárnička první pomoci obsahující standardní vybavení.
 17. Cvičitel je oprávněn používat k reprodukci pouze CD či jiná média, která jsou schválena Spolkem a která neporušují autorská práva jiných subjektů. V opačném případě cvičitel sám odpovídá za vzniklé škody.
 18. Cvičitel dohlíží na patřičné rozestupy osob v prostorách, zajišťuje maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (větrání), dezinfekci kritických ploch (je-li aktuálně vyžadována) a na dodržování pořádku v celém objektu.
 19. Při používání elektrických spotřebičů je cvičitel povinen se seznámit s provozem a obsluhou takovéhoto zařízení, stejně jako s bezpečnostními předpisy danými výrobcem tohoto zařízení. Před odchodem je všechny vypíná.
 20. Cvičenci nesmí ovládat elektrická zařízení v prostorách, ani manipulovat s ovládáním plynového kotle/vytápění. Ovládání plynového kotle provádí pouze cvičitel, který k tomu má patřičné znalosti.
 21. Po ukončení cvičení cvičitel zkontroluje, zdali jsou řádně zavřená všechna okna (jak ve cvičebních místnostech, tak i v šatnách a přilehlých prostorech) a uzamčené dveře.
 22. V případě vzniku požáru je cvičitel povinen, může-li jej sám uhasit, tak učinit. V opačném případě ihned volá číslo 112. Linku 112 volá cvičitel také v případě vážných úrazů či známek loupeže/škody. Vzniklou situaci hlásí cvičitel co nejdříve předsedovi Spolku.
 23. V rámci dobrých sousedských vztahů zajistí cvičitel tichý provoz po celou dobu cvičení i při příchodu a odchodu cvičenců.
 24. Veškeré závady zjištěné při vstupu do všech prostor je cvičitel povinen hlásit na tel. 777 123 327 nebo 608 508 108.
 25. Škodu způsobenou neopatrností nebo nedbalostí je původce povinen uhradit.

→ Všeobecné obchodní podmínky Jógy v denním životě Brno, z.s.