Výňatek z Provozního řádu v prostorách cvičeben Jógy v denním životě Brno, z.s. - platnost od září 2017

V prostorách cvičeben a přilehlých místnostech platí přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.

Všichni uživatelé prostor se přezouvají a civilní oděv odkládají do šaten. Do cvičebních místností vstupují ve vhodném a čistém cvičebním oděvu. Pokud někdo zapomněl ponožky, kontaktuje cvičitele.

Cvičitel může odmítnout vstup do prostor osobě v silně znečištěném oděvu, nepříjemně zapáchající, případně podezřelé z použití návykových látek či pod vlivem alkoholu.

Příchod do kurzu se doporučuje cca 15min před jeho začátkem. Při dřívějším příchodu cvičenec vyčká příchodu cvičitele a nedomáhá se vstupu neustálým zvoněním u vstupních dveří (prosíme o respektování cvičenců předchozího kurzu, které takovéto chování velmi ruší).

Cvičenci musí přijít do cvičení nejpozději 5min před jejím začátkem, tak aby měli dostatek času na převlečení a umožnili zahájení kurzu v předepsaném čase. Po začátku hodiny už nevpouštíme cvičence do šaten (prosíme cvičence o respektování ostatních cvičenců).

Každý uživatel sám zodpovídá za své cenné a životně důležité věci (lze vzít s sebou do cvičebny např. doklady, peněženku, cennosti, mobil, životně důležité léky aj.). Za věci odložené bez dozoru (např. v šatnách) nebere Spolek žádnou zodpovědnost.

Pokud někdo ze cvičenců odchází z kurzu před jeho oficiálním koncem, je třeba, aby za ním cvičitel zavřel/zamknul dveře. Není dovoleno do prostor vpouštět osoby např. z následujícího kurzu, pokud s nimi nebude odpovědný cvičitel.

Cvičitel má právo vykázat ze cvičení osoby, které by výrazně rušily či obtěžovaly ostatní cvičence při cvičení a to bez jakékoliv náhrady za nedokončenou hodinu.

Spolek neodpovídá za škody způsobené vlastní neopatrností cvičenců či jejich nepřiměřenými výkony při cvičení. Všichni cvičící jsou plně zodpovědní za svůj zdravotní stav před, po či během cvičení a cvičí na vlastní riziko.

Cvičenci nesmí ovládat elektrická zařízení v prostorách, ani manipulovat s ovládáním plynového kotle/vytápění. Ovládání plynového kotle provádí pouze cvičitel, který k tomu má patřičné znalosti.

V případě vzniku požáru je cvičitel povinen, může-li jej sám uhasit, tak učinit. V opačném případě ihned volá číslo 112. Linku 112 volá cvičitel také v případě vážných úrazů či známek loupeže/škody. Vzniklou situaci hlásí cvičitel co nejdříve předsedovi Spolku.

V rámci dobrých sousedských vztahů zajistí cvičitel tichý provoz po celou dobu cvičení i při příchodu a odchodu cvičenců.

Škodu způsobenou neopatrností nebo nedbalostí je původce povinen uhradit.

→ Provozní řád v prostorách cvičeben Jógy v denním životě Brno, z.s. (PDF - plné znění)