INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČASTNÍKY KURZŮ A SEMINÁŘŮ JÓGY JDŽ STŘÍLKY

Vážený/á pane/paní,

dovolte nám Vás informovat o tom, jak Sdružení Jóga v denním životě Střílky (dále též jako „my“ nebo „JDŽ“), při organizování kurzů jógy a souvisejících aktivitách zpracovává Vaše osobní údaje.

Smyslem této Informace je seznámit Vám zejména s tím, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme, a jaká jsou Vaše individuální práva v oblasti ochrany osobních údajů.

Seznamte se proto, prosím, s obsahem této Informace. Vaše dotazy zodpovíme na adrese sídla JDŽ Střílky, Zámecká 202, 76804 Střílky, e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo na telefonické lince 573 375 113.

 

 1. 1. Obecné informace

JDŽ má některé zákonné povinnosti týkající se zpracování osobních údajů účastníků kurzů a seminářů, které musíme dodržovat. Bez poskytnutí Vašich osobních údajů bychom ostatně nemohli potvrdit Vaší přihlášku do kurzu jógy či na seminář a účast na kurzech jógy či seminářích Vám umožnit. Osobní údaje můžeme zpracovávat též nad rámec zákonných povinností, a to např. za účelem právní ochrany nebo abychom Vás mohli informovat o souvisejících akcích a činnostech JDŽ jakož i poskytnout Vám aktuální informace o souvisejících akcích a činnostech pořádaných jinými subjekty (zejména jinými místními centry JDŽ, Českým svazem Joga v denním životě, z.s. a International Sri Deep Madhavanda Ashram Fellowship). K tomu potřebujeme v některých případech získat Váš souhlas. Pokud svůj souhlas v těchto případech neudělíte, nebude možné Vám některé informace o souvisejících akcích a činnostech poskytnout.

 

2.1. Informace o správci

Správcem Vašich osobních údajů je

Jóga v denním životě Střílky, se sídlem Zámecká 202, 76804 Střílky, IČ: 63459523, spolek zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Brně (dále jen „JDŽ“).

 

2.2. Právní základ pro zpracování a účely zpracovávání

Jako správce osobních údajů JDŽ určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů a odpovídá za soulad zpracování osobních údajů s příslušnými platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů (zejména nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 o GDPR, dále jen „Nařízení“). Zpracovávat Vaše osobní údaje můžeme pouze na základě některého právního titulu zpracování stanoveného v Nařízení.

 

2.2.1. Zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu

Vaše osobní údaje jsme oprávněni ze zákona zpracovávat bez Vašeho souhlasu

 1. a) především pro účely zpracování Vaší přihlášky, tedy z důvodu nezbytnosti zpracování Vašich osobních údajů pro uzavření smlouvy o účasti na zvoleném kurzu jógy či semináři a plnění povinností z této smlouvy vyplývajících pro JDŽ i Vás.
 1. b) z důvodu plnění určité právní povinnosti JDŽ, např. za účelem plnění archivních povinností nebo plnění oznamovacích povinností vůči orgánům veřejné moci.
 1. c) z určitého důvodu oprávněného zájmu JDŽ, zejména pro

(i) ochranu práv a právem chráněných zájmů JDŽ, oprávněných příjemců nebo jiných osob, například při dokládání skutečností, které JDŽ potřebuje doložit třetím osobám, vymáhání pohledávek nebo jiného uplatnění pohledávek,

(ii) pro účely administrace kurzů jógy a seminářů a evidence účastníků kurzů;

(iii) rozvoj kurzů jógy a seminářů a souvisejících služeb;

(iv) nabízení souvisejících služeb JDŽ účastníkům kurzů bez získání jejich souhlasu (pro účely přímého marketingu).

2.2.2. Zpracování osobních údajů s Vaším souhlasem

Jde o situace, kdy dobrovolně souhlasíte s tím, abychom zpracovávali Vámi poskytnuté, osobní údaje pro určitý účel pro který nemá JDŽ jiný právní důvod podle Nařízení. Na základě Vašeho souhlasu zpracovává JDŽ Vaše osobní údaje pro následující účely:

 1. a) péče o účastníky kurzů a seminářů; jde o aktivity, které nepředstavují plnění smlouvy či jiný zákonný rámec zpracování osobních údajů a které zahrnují např. výzkumy trhu;
 1. b) zasílání newsletteru a informací činnostech a službách JDŽ nad rámec přímého marketingu a aktuální informace o souvisejících akcích a činnostech pořádaných jinými subjekty, zejména jinými místními centry JDŽ, Českým svazem Jóga v denním životě, z.s. a International Sri Deep Madhavanda Ashram Fellowship.

 

2.3. Rozsah a doba zpracování osobních údajů

JDŽ zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených účelů. Zpracováváme zejména Vaše kontaktní a identifikační údaje uvedené v přihlášce do kurzu jógy a na semináře. Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytnou pro účely pro které osobní údaje zpracováváme, obvykle po dobu, po kterou kurz či seminář, do kterého jste se přihlásili, trvá a dalších deset let po jeho skončení.

 

2.4. Způsob zpracování osobních údajů

Způsob, kterým JDŽ zpracovává Vaše osobní údaje, zahrnuje manuální i automatizované zpracování, v systémech JDŽ a jejích zpracovatelů. Vaše osobní údaje zpracovávají jednak zaměstnanci JDŽ a v potřebném rozsahu také třetí osoby - zpracovatelé.

 

2.5. Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny zejména zaměstnancům JDŽ v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, pouze však v rozsahu, který je v tom kterém případě nezbytný a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření.

Vedle toho jsou Vaše osobní údaje předávány třetím osobám, které se podílejí na zpracování osobních údajů účastníků kurzů jógy a seminářů, tzv. zpracovatelům. Před jakýmkoliv předáním Vašich osobních údajů třetí osobě vždy s touto osobou uzavřeme písemnou smlouvu, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje sama JDŽ.

V souladu s příslušnými právními předpisy je může být dále JDŽ v určitém případě povinna předávat Vaše osobní údaje příslušným orgánům státní správy, soudům a orgánům činným v trestním řízení za účelem plnění jejich povinností nebo dalším osobám v rozsahu stanoveném právními předpisy, například třetím osobám pro účely vymáhání pohledávek JDŽ.

S Vaším souhlasem předáváme Vaše osobní údaje jiným osobám zejména Českému svazu Jóga v denním životě, z.s. a International Sri Deep Madhavanda Ashram Fellowship za účelem šíření informací o službách JDŽ (mimo případy přímého marketingu, ke kterému JDŽ Váš souhlas nepotřebuje) či souvisejících službách a akcích dalších osob.

 2.6. Právo odvolat souhlas

V bodě 2.2. této informace jsme vysvětlili, proč Vaše osobní údaje potřebujeme a že je pro některé účely smíme zpracovávat jen s Vaším souhlasem. Souhlas se zpracováním svých osobních údajů nejste JDŽ povinni udělit a zároveň jste oprávněni tento svůj souhlas kdykoli odvolat.

V případě, že si přejete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete tak kdykoli učinit stejným způsobem, kterým jste nám svůj souhlas udělili, zejm. tedy proklikem na příslušném místě této webové stránky ohledně konkrétního účelu zpracování.

Pokud odvoláte svůj souhlas, ukončíme zpracování příslušných osobních údajů k účelům vyžadujícím příslušný souhlas, avšak můžeme být oprávněni, nebo povinni, tytéž osobní údaje nadále zpracovávat k účelům jiným.n

 

2.7. Právo žádat o přístup k osobním údajům

 2.7.1 Pokud nás požádáte o informaci týkající se zpracování Vašich osobních údajů, poskytneme Vám bez zbytečného odkladu veškeré informace a potvrzení o tom, jaké údaje o Vás zpracováváme a umožníme Vám přístup k těmto osobním údajům a informacím, pro jaké účely jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly zpřístupněny a plánované době zpracování;

2.7.2 Při splnění dalších předpokladů máte právo požadovat po JDŽ opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování. Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.

2.7.3 Na Vaší žádost Vám poskytneme zdarma jednu kopii Vašich zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie jsme oprávněni Vám účtovat přiměřený poplatek ve výši administrativních nákladů.

  

2.8. Právo na opravu a doplnění osobních údajů

2.8.1 Máte právo, abychom Vaše nepřesné nebo neúplné osobní údaje bez zbytečného odkladu opravili nebo doplnili.

 

2.9. Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

2.9.1 Nebrání-li tomu povinnosti vyplývající pro JDŽ z právních předpisů nebo nutnost uchovat osobní údaje pro účely právní ochrany JDŽ, máte právo na to, aby JDŽ bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se Vás týkají, pokud:

 1. a) osobní údaje JDŽ již nepotřebuje pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 2. b) odvoláte souhlas, na jehož základě JDŽ zpracovává a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
 3. c) vznesete námitky proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování na straně JDŽ nebo se jedná o zpracování formou přímého marketingu;
 4. d) JDŽ zpracovává osobní údaje protiprávně;
 5. e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti právním předpisem, který se na JDŽ vztahuje.

 

2.10. Právo na omezení zpracování

2.10.1 Máte právo na to, aby JDŽ omezila zpracování Vašich osobních údajů, pokud:

 1. a) namítnete nepřesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
 2. b) je zpracování protiprávní, ale vy budete výmaz osobních údajů odmítat a žádat místo toho o omezení jejich použití;
 3. c) JDŽ již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy je budete požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 4. d) vznesete námitku proti zpracování (pro jiný účel než přímý marketing), dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody JDŽ převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

2.10.2 Je-li zpracování osobních údajů omezeno, bude je JDŽ, s výjimkou jejich uložení, zpracovávat jen s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

2.10.3 Pokud JDŽ na Vaší žádost omezí zpracování osobních údajů, budete předem upozorněni v případě, že bude omezení zpracování zrušeno.

 

2.11. Právo na přenositelnost údajů

2.11.1 Pokud bude JDŽ zpracovávat Vaše osobní údaje automatizovaně na základě Vámi uděleného souhlasu nebo uzavřené smlouvy, budete mít právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste poskytli JDŽ, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

2.11.2. Bude-li to technicky proveditelné a nebudou-li tomu bránit jiné důvody, JDŽ na Vaší žádost osobní údaje

předá přímo jinému, Vámi určenému správci.

2.12. Právo vznést námitku proti zpracování

 

2.12.1 Výslovně Vás upozorňujeme na to, že v případě, kdy JDŽ zpracovává osobní údaje pro účely přímého marketingu nebo z jiného důvodu svého oprávněného zájmu, máte kdykoli právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají. JDŽ v takovém případě nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat až do doby, kdy bychom prokázali existenci závažných oprávněných důvodů pro zpracování, které by převažovali nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, s výjimkou zpracování pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

2.12.2 Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudeme Vaše osobní údaje nadále pro tyto účely zpracovávat.

 1. 3. JDŽ jako zpracovatel osobních údajů

V určitých případech nakládá JDŽ s osobními údaji účastníků kurzů též z pověření jiné osoby (jiného správce). Jde na příklad o spolupráci s jinými místními centry JDŽ, Českým svazem Jóga v denním životě, z.s. a International Sri Deep Madhavanda Ashram Fellowship. Pro bližší informace je vždy nutné kontaktovat konkrétního správce osobních údajů, není-li poskytnutím informací v konkrétním případě pověřena JDŽ.

Příloha č. 1 – Rozsah osobních údajů zpracovávaných JDŽ

 1. 1. Identifikační údaje – zahrnují údaje, kterými jsou především jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu.
 2. 2. Kontaktní údaje - kontaktní adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy či jiné obdobné kontaktní údaje.

Příloha č. 2 – Skupina subjektů spolupracujících v systému Jóga v denním životě

 • International Sri Deep Madhavanda Ashram Fellowship, se sídlem 1040 Wien, Schikanedergasse 12/13
 • Český svaz Jóga v denním životě, z. s. se sídlem Zámecká 202, 768 04 Střílky
 • lokální centra Jóga v denním životě, tj. spolky se sídlem na území České republiky, jejichž úplný seznam je na https://joga.cz/jogacentra