VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLKU JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ PRAHA, Z.S. PRO POSKYTOVÁNÍ KURZŮ JÓGY

 

1) Úvodní ustanovení

 

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) spolku Jóga v denním životě Praha, z.s., (dále jen JDŽP) se sídlem Blanická 17/2025, 120 00 Praha, identifikační číslo: 00459976, zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 1216, kontaktní údaje: tel. +420 728 346 069, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (dále jen „poskytovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi poskytovatelem a zájemcem o konkrétní kurz jógy (dále jen „zákazník“) prostřednictvím internetového obchodu poskytovatele. Internetový obchod je poskytovatelem provozován na webové stránce umístěné na internetové stránce: https://joga.cz/kurzy-prihlasovani (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží či službu od poskytovatele, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy, která vzniká ve znění přihlášky odeslané zákazníkem prostřednictvím webového rozhraní obchodu, okamžikem potvrzení přihlášky poskytovatelem zaslaným na e-mailovou adresu zákazníka.

1.4 Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2) Přihlašování do kurzů

 

2.1 Zákazník se může přihlašovat na konkrétní kurzy jógy prostřednictvím webové stránky. Internetový obchod může poskytovat kurzy třetích stran, přičemž zákazník je před vytvořením přihlášky informován o tom, kdo požadovaný kurz vede.

2.2 Před odesláním přihlášky má zákazník možnost zkontrolovat a měnit údaje, které do přihlášky uvedl.

2.3 Údaje uvedené v přihlášce jsou poskytovatelem považovány za správné.

2.4 Odesláním přihlášky se zákazník zavazuje zaplatit za kurz dohodnutou cenu.

2.5 Poskytovatel neprodleně po obdržení přihlášky toto obdržení zákazníkovi potvrdí e-mailem.

2.6 Přihláška, na kterou není zákazníkem zaplaceno do 10 dní od odeslání bude stornována, přičemž platí, že poskytovatel automaticky odstupuje od smlouvy.

2.7 Po přijetí platby na účet poskytovatele poskytovatel potvrdí zákazníkovi přijetí platby a platnost přihlášky (vznik smlouvy) e-mailem.

2.8 Poskytovatel se zavazuje poskytovat kurz jógy daného typu jedenkrát týdně ve stanovený den, čas, období a místo, vyjma státních svátků nebo předem oznámených termínů. Tento bod se nevztahuje na některé jógové kurzy, poskytované online.

2.9 Poskytovatel má právo zrušit přihlášku v případě, kdy není možné zabezpečit objednaný kurz. V takovémto případě zákazníkovi bezodkladně vrátí uhrazenou částku v plné výši, nebo mu nabídne náhradní kurz, nebo jiné řešení, bude-li s tím zákazník souhlasit. Poskytovatel má právo zrušit přihlášku také v případě, kdy se mu nepodaří kontaktovat zákazníka (chybně uvedené nebo neuvedené kontaktní údaje, nedostupnost).

2.10 Letní permanentky jsou platné vždy pouze pro období v červenci a srpnu, které je uvedeno na permanentce. Permanentky pro těhotné jsou platné dva semestry, počínaje semestrem, v němž byly vydány (nebo, který přímo následuje).

2.11 V kurzech jógy pro těhotné cvičí všichni účastníci na svou vlastní zodpovědnost, což berou na vědomí podáním přihlášky, či zakoupením jednotlivého vstupu či permanentky do tohoto kurzu.

 

3) Ceny

 

3.1 Ceny kurzů jsou uvedeny na webové stránce www.joga.cz/praha

3.2 Poskytovatel je plátcem DPH, kurzovné je osvobozeno od DPH bez nároku na odpočet podle ustanovení § 51 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

 

4) Platby

 

4.1 Platbu za přihlášku může zákazník provést: převodem na účet poskytovatele na základě automaticky generovaného e-mailu s údaji k platbě; platbou v hotovosti na pobočce na adrese Blanická 17, Praha 2; platební kartou na pobočce poskytovatele na adrese Blanická 17, Praha 2; úhradou benefitních programů – podmínky viz aktuální ceník na https://joga.cz/jogacentra/hlavni-mesto-praha-4/praha-a-okoli/cenik-kurzu-praha. Platba v hotovosti a převodem je možná pouze v CZK.

 

5) Odstoupení od smlouvy

 

5.1 Ve smyslu ustanovení § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník má zákazník - spotřebitel právo od uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů do 14 kalendářních dnů od uzavření smlouvy. Formulář k odstoupení od smlouvy je na konci těchto obchodních podmínek a je možné jej zaslat poštou na adresu Blanická 17, Praha 2 nebo e-mailem na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

5.2 Rozhodne-li se zákazník odstoupit od smlouvy dle bodu 5.1 těchto Obchodních podmínek, je povinen v oznámení o odstoupení adresovaném poskytovateli uvést číslo přihlášky (variabilní symbol) a číslo svého bankovního účtu pro vrácení peněz. V případě odstoupení od smlouvy dle bodu 5.1. se smlouva od počátku ruší.

5.3 Po splnění podmínek dle bodu 5.2 těchto Obchodních podmínek poskytovatel vrátí zákazníkovi ve lhůtě nepřekračující 14 dní ode dne doručení oznámení o odstoupení celou částku zaplacenou zákazníkem za přihlášku.

 

6) Záruky a reklamace

 

6.1 Vyřizování reklamací se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

6.2 V případě zjištění neshody mezi popisem kurzu, na který se zákazník přihlásil, musí zákazník co nejdříve informovat poskytovatele e-mailem nebo telefonicky o zjištěných nedostatcích.

 

7) Ochrana osobních údajů

 

7.1 Všechny osobní údaje poskytnuté zákazníkem v rámci vytvoření přihlášky prostřednictvím internetového obchodu jsou shromažďované, zpracovávané a uchovávané v souladu s Nařízením (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů – GDPR (dále jen „Nařízení“).

7.2 K poskytování osobních údajů dochází při odeslání přihlášky, a to v rozsahu údajů uvedených zákazníkem ve formuláři přihlášky.

7.3 Zákazník se před odesláním přihlášky seznámil s Informací poskytovatele o zpracování osobních údajů na webových stránkách www.joga.cz/praha

 

8) Vracení kurzovného, náhrady a zrušení lekcí

 

8.1 Vrácení kurzovného bez udání důvodů je možné pouze v případě, že se zákazník odhlásí nejpozději do konce prvního měsíce od započetí docházky (netýká se letních kurzů). Vrací se pouze částka za nevyužité lekce od data odhlášení se z kurzu. V tomto jediném případě se vrací částka poměrná: tj. částka hrazená (např. 3200 Kč) děleno počtem lekcí za objednané období vyjma státních svátků (např. 21) krát počet lekcí nevyužitých (např. 19). Za lekce využité jsou považovány všechny lekce, které v daném semestru proběhnou do doby, než klient požádá o odhlášení v rámci prvního měsíce. Výpočet na základě příkladu výše: (3200 : 21) x 19 = 2895 Kč (po zaokrouhlení na jednotky).

8.2 Možnost vrácení kurzovného v případě odhlášení se během prvního měsíce (viz výše) neplatí při tzv. „předpřihlašování“, tj. přednostním přihlašování pro stávající klienty, kteří chtějí pokračovat ve svém kurzu.

8.3 Dále je možné kurzovné vrátit v případě dlouhodobé nemoci na základě předloženého potvrzení lékaře. Za dlouhodobou nemoc se považuje absence minimálně ve třech a více po sobě navazujících týdnech. Absenci je nutno nahlásit (i v zastoupení) do 10 pracovních dnů od počátku absence na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a požádat o vrácení kurzovného do 10 dnů od skončení nemoci. Pokud účastník včas dlouhodobou absenci nenahlásí a nepožádá o vrácení kurzovného, ztrácí nárok na vrácení kurzovného. V tomto případě se kurzovné vrací od data nahlášení absence na základě vzorce dle veřejně dostupného ceníku na webu joga.cz/praha. Ukázkový příklad: Lékařským potvrzením doložená absence 2 měsíce při platbě pro výdělečně činné. Objednáno: 5 měsíců = cena 3200 Kč. Využito: 3 měsíce = cena 2500 Kč. K vrácení: 3200 Kč – 2500 Kč = 700 Kč.

8.4 V případě absence hlášené či trvající déle než dva měsíce má poskytovatel právo přihlášku stornovat, aby umožnil cvičení dalším zájemcům. V tomto případě bude zákazníkovi vráceno kurzovné ode dne nahlášení absence až do konce semestru dle výpočtu zmíněného výše.

8.5 Při platbě fakturou je vracení kurzovného provedeno na účet plátce faktury. 

8.6 V ostatních případech se kurzovné nevrací.

8.7 Kurzovné nelze vracet při platbě poukázkami, fakturou nebo dárkovými poukazy.

8.8 Zameškané lekce lze nahradit jen v rámci zaplaceného období po předchozí domluvě s recepcí. Počet možných náhrad je určen délkou zaplaceného období a je uveden v ceníku JDŽP. Zákazník si může navíc takto nahradit také lekce, které odpadnou z důvodu státního svátku nebo prázdnin jógacenter.

8.9 V případě absence lektora zajistí poskytovatel adekvátní náhradu; nebo v případě menšího množství cvičících spojí paralelní kurzy; nebo ve výjimečných případech dojde ke zrušení kurzu (maximálně 1 x za semestr). V tomto případě budou zákazníci upozorněni v předstihu e-mailem nebo pomocí zprávy SMS a zrušenou lekci si mohou nahradit v jakémkoli jógacentru JDŽP.

8.10 Do mírně pokročilých a pokročilých kurzů je doporučeno přihlásit se až po absolvování předchozích dílů Systému Jóga v denním životě.

8.11 Do kurzů začínajících do 15:30 hod. je možné se hlásit na celé pololetí či pouze na 4 měsíce (na kratší dobu jen v případě přihlášení v průběhu semestru). Na kurzy začínající po 15:30 hod. se lze přihlásit pouze na celé pololetí. V případě nástupu do kurzu po jeho zahájení je třeba zaplatit dobu zbývající do konce pololetí. Pokud klient nastoupí do kurzu po jeho zahájení, zaplatí celý načatý měsíc, nebo jednotlivé vstupenky (pouze u otevřených kurzů). Ceny jsou stanoveny ceníkem JDŽP.

8.12 Kupovat si vstupenky na jednotlivé lekce lze jen u tzv. otevřených a letních kurzů, kurzů pro děti a těhotné.

8.13 U přednášek, jednodenních či víkendových seminářů pořádaných spolkem JDŽP je možné rezervaci stornovat a požádat o vrácení kurzovného nejdéle 48 hodin před začátkem semináře. Poté již není možné kurzovné vrátit ani při doložení zdravotní nezpůsobilosti. Je ovšem možné poslat za sebe náhradního účastníka / účastnici. Je-li u akce uvedena uzávěrka přihlášek a je-li v ceně semináře oběd, bude příslušná částka za oběd odečtena z případné vratky

8.14 Letní permanentky i permanentky pro těhotné jsou přenosné, ale nevratné.

8.15 Při zákazu či výrazném omezení možnosti cvičení ve cvičebnách vlivem třetí strany (např. vláda ČR; hygienická stanice apod.) či vyšší moci jsou adekvátní náhradou za cvičení jógy ve cvičebnách záznamy on-line lekcí jógy, které budou cvičícím distribuovány e-mailem do 7 dnů od nuceného uzavření či výrazného omezení, a to v obtížnosti  a četnosti (kolik kurzů týdně cvičící navštěvuje), odpovídající jejich kurzu v daném semestru (začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí, jóga na podporu vitality, jóga proti bolestem zad).

8.16 Pro vratky kurzovného u jógových on-line kurzů a živých přenosů (Zoom, Google Meet aj.) platí stejná ustanovení, jako pro kurzy prezenční s výjimkou bodu, týkajícího se náhrady kurzovného. Za kurzy jógy poskytované online není náhrada kurzovného možná.

 

9) Závěrečné informace

 

9.1 Dozor nad poskytováním služeb vykonává Česká obchodní inspekce (ČOI), Inspektorát ČOI pro Středočeský kraj a Hlavní město Praha, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2.

9.2 Smlouvy jejichž součástí jsou tyto obchodní podmínky se řídí právními předpisy platnými v České republice.

9.3 Tyto podmínky platí od 16.2.2022

 

V Praze, dne 16. února 2022

 

 

PŘÍLOHA 1 - PROVOZNÍ ŘÁD

 1. Každý klient je povinen seznámit se s Provozním řádem (dále jen PŘ) jógacenter Jógy v denním životě Praha z.s. (dále jen JDŽP). Zakoupením jednorázového vstupu, semestrálního kurzu či jeho části nebo speciálního semináře potvrzuje, že se s PŘ seznámil, a zavazuje se jej plně respektovat a dodržovat.
 2. Každý klient je povinen se při vstupu do prostorů určených pro cvičení jógy na vyzvání recepčního či instruktora prokázat jménem nebo si zakoupit jednorázovou (u lekcí otevřených a vstupenkových) či semestrální lekci. Aktuálně platný ceník služeb je dostupný na webových stránkách www.joga.cz/praha. Uhrazené vstupné opravňuje klienta ke vstupu do prostor jógacentra a využívání zařízení a služeb.
 3. Na kurz je třeba docházet včas. JDŽP si vyhrazuje právo nevpustit klienta na kurz, který již začal. V tomto případě nemá klient právo na náhradu takto zmeškané lekce.
 4. Před vstupem do cvičebny je účastník povinen vypnout svůj mobilní telefon a chovat se tiše, tak aby nerušil ostatní účastníky či personál. Do cvičeben ani ostatních prostor jógacentra si účastník nenosí ani tam nekonzumuje žádné potraviny. Klient dochází na kurzy v čistém oděvu, tak aby nebyl ostatním na obtíž a neznečistil prostory jógacentra. V prostorách jógacentra je zakázáno kouřit. V prostorách jógacentra je zakázáno konzumovat alkohol či jiné omamné látky, či pod jejich vlivem navštěvovat lekce a semináře.
 5. JDŽP nenese žádnou zodpovědnost za cennosti uložené v šatně (osobní doklady, klíče, cennosti, šperky, peníze, platební karty, notebooky a jiné). Dojde-li k odcizení či ztrátě osobních věcí, je klient povinen neprodleně informovat o této skutečnosti obsluhu recepce a kontaktovat Policii ČR. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.
 6. Každý klient je povinen řídit se pokyny personálu. Vstup do cvičeben je povolen pouze bez obuvi a v ponožkách. Obuv klienti nechávají v šatně.
 7. Klienti využívají veškeré zařízení a vybavení JDŽP na vlastní nebezpečí. Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. JDŽP nenese žádnou zodpovědnost za zdravotní stav klientů. Každý klient je rovněž povinen dodržovat pokyny instruktora vztahující se ke cvičení a vybavení. Jakékoli zranění je nutné okamžitě ohlásit obsluze recepce či přítomnému instruktorovi. Během lekcí jógy nesmí klient ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních účastníků. Základní lékárnička první pomoci je v recepci jógacentra. Po skončení lekce je povinen každý klient po sobě uklidit vypůjčené pomůcky.
 8. Klienti jsou povinni řídit se příslušnými protipožárními předpisy, zodpovědně zacházet s majetkem JDŽP a dbát na dodržování pořádku v prostorách jógacentra.
 9. Klienti zodpovídají za škody vzniklé porušením PŘ, za ztrátu či poškození majetku JDŽP, a to v plné výši, i když byla škoda způsobena neúmyslným jednáním.
 10. Vyjma recepce JDŽ Blanická je zakázán vstup se zvířaty do všech prostor. 
 11. Tísňové telefonní linky:

           112 TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ     150 HASIČI    155 ZÁCHRANKA       158 POLICIE

 

 

PŘÍLOHA 2 - FORMULÁŘ OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Adresát: Jóga v denním životě Praha, z.s., se sídlem Blanická 17/2025, 120 00 Praha, identifikační číslo: 00459976, zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 1216

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy na kurz jógy:

Datum vzniku smlouvy (potvrzení poskytovatele):

Číslo přihlášky (variabilní symbol):

Jméno a příjmení spotřebitele:

Datum narození:

Bankovní spojení pro vrácení kurzovného:

Podpis spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě; v případě odesílání e-mailem stačí zaslání ze stejné e-mailové adresy, jako byla zasílána přihláška):

Datum:

Pokud chcete, uveďte prosím důvod odstoupení (není to povinnost a důvod nebude mít vliv na vrácení kurzovného, ale poskytovateli tím pomůžete zlepšovat jeho služby):

 

 

Všeobecné obchodní podmínky ve formátu PDF k prohlédnutí a ke stažení ZDE.

Předcházející obchodní podmínky jsou ve formátu PDF k prohlédnutí a stažení ZDE.