Jak sami víme z vlastní zkušenosti, lidé se liší svými city, myšlenkami, cíli a zálibami. Proto také existují čtyři jógové cesty, které vyhovují odlišným sklonům a vlohám různých lidí. Dříve než se budeme věnovat jednotlivým jógovým cestám, probereme ještě základní myšlenky, které souvisejí s cílem jógy.

Naše Já (átmá) pochází z Nejvyššího Já (paramátmá), jehož znakem je blaženost (ánanda). Protože naše vnitřní Já je částí Nejvyššího, toužíme všichni po tom, abychom byli šťastní. O štěstí usiluje každý, ať už v Boha věří či nikoliv, ať si to uvědomuje nebo neuvědomuje.

Skutečnou a trvalou blaženost (ánanda) není možné najít ve vnějším světě, neboť je podstatou našeho vnitřního já. Lze ji získat pouze moudrostí, meditací a boží milostí. Toho dosáhne jen ten, kdo usiluje a hledá s upřímným srdcem. Boží milost nás provází vždy a všude, stejně jako slunce svítí i tehdy, je-li obloha plná mraků. Abychom poznali, co je Bůh, a vědomě prožili boží milost, musíme ze svého vědomí odstranit mraky nevědomosti.

K tomuto cíli nás vedou čtyři jógové cesty: karmajóga, bhaktijóga, rádžajóga a džňánajóga.

 1. Karmajóga

  se zabývá činy, jejich příčinami a následky. Každý skutek působí na tělo, mysl a vědomí, a podle úmyslu a etické hodnoty, s níž byl vykonán, pak vypadá i výsledek.

 2. Bhaktijóga

  je cestou oddanosti a lásky k Bohu i celému stvoření – k lidem stejně jako ke zvířatům a celé přírodě.

 3. Rádžajóga

  je nazývána také královskou cestou jógy nebo osmistupňovou stezkou. Je to cesta sebekázně a zahrnuje mimo jiné i techniky, které jsou nám známy – ásany, pránájámy, meditace a krije.

 4. Džňánajóga

  je filozofická cesta. Studiem, cvičením a praktickými zkušenostmi vede k sebepoznání a k rozlišení mezi skutečností a neskutečností.

Tyto čtyři jógové cesty však nejsou od sebe zcela oddělené; jsou spolu naopak navzájem provázány: Věříme-li v Boha a obracíme-li se plni lásky k spolubližním a k přírodě, pak jsme bhaktijogíni. Pomáháme-li druhým a podporujeme-li je, jsme karmajogíni, když meditujeme a provádíme jógová cvičení, nazýváme se rádžajogíny, a jestliže rozjímáme o smyslu života a vzestupu k pravdě a skutečnosti, pak jsme džňánajogíni.

Tak můžeme začlenit všechny čtyři jógové cesty do svého každodenního života.