Délka trvání:
45 - 60 minut

Čidákáša dhjána (meditace na vnitřní prostor)

 • Posaďte se do padma ásany a během meditace zůstaňte co nejdéle ve stejné poloze. Ruce v pozici čin mudry spočívají na kolenou nebo stehnech.

 • Zazpívejte 3x ÓM.

 • Zvuk mantry ÓM pročišťuje prostředí a chrání vás na všech úrovních a v každé oblasti, do níž rozpínáte své vědomí. Tvoří ochranný obal vaší existence. ÓM vás vede a doprovází všude. Toho si buďte při zpívání ÓM vědomi.

 • Vnímejte, jak stoupá zvuk ÓM nejdříve od manipúry až k sahasráře a jak se odtud šíří tělem v podobě světelného proudu a nakonec naplňuje celou místnost.

 • Pak se několik minut soustřeďte na své tělo a uvědomujte si bytí v celé jeho celistvosti – na tělesné, duševní i duchovní úrovni. Tělo je přitom nehybné jako socha. Ale na rozdíl od sochy je živé a dýchá.

 • Buďte si vědomi své mantry. Meditace bez mantry je jako tělo bez duše. S mantrou se meditace stává tvořivější a živější (nemáte-li osobní mantru od duchovního Mistra, říkejte si mantru obecnou, např. ÓM nebo SÓ HAM). Mantra pročišťuje a zklidňuje všechny myšlenky, emoce a pocity. Chrání vás na vaší cestě, odstraňuje všechny překážky a vašemu vnitřnímu Já dodává sílu pozdvihnout se na božskou úroveň.

 • Prociťujte dech, který vám zcela přirozeně a pravidelně proudí tělem. Každý nádech a výdech představuje spojení vašeho těla s vesmírem, spojení vědomí s hmotou. Vnímejte, jak se tělo rozšiřuje a stahuje v souladu s dechem.

 • Dech je prána, božská energie. Uvědomujte si v místnosti přítomnost božského Já v podobě prány. Prána proudí celým tělem, vnímejte ji jako jemnou vibraci na pokožce. Nyní se ponořte hluboko do svého vnitřního prostoru a vnímejte své vnitřní Já.

 • Soustřeďte se na jednu z čaker, kterou dokážete velice zřetelně procítit – na ádžňá čakru, višuddhi čakru, anáhata čakru nebo manipúra čakru. Na nějakou dobu nechte utichnout intelekt a mysl a nechte se vést svým vnitřním Já. Plně mu důvěřujte.

 • U každého z následujících obrazů, myšlenek či pocitů setrvejte 3–4 minuty.

  • Váš vnitřní prostor se dále rozpíná. Je nekonečný, nadčasový a bez hranic. Dejte všemu svobodu a neupínejte se na žádné myšlenky či pocity.

  • Pozdvihněte své vědomí na jiné úrovně a nechte se vést svým vnitřním Já.

  • Nyní se nalézáte v tom prostředí, které vidíte před sebou.

  • Stojíte na břehu jezera, které jako temně modrý drahokam spočívá uprostřed překrásné, nedotčené přírody. Na hladině plavou bělostné lotosové květy obklopené velkými zelenými listy. Uprostřed jezera je malý ostrůvek a na něm je vystavěn chrám z bílého mramoru. Zdá se, že se jeho kupole vznáší nad vodou jako lotosové poupě.

  • Ze břehu jezera vede vzhůru k chrámu úzký, téměř průsvitný mramorový můstek. Pomalu a se srdcem naplněným radostí vstupujete na most a kráčíte k chrámu. Váš krok je tichý a lehký – téměř se vznášíte nad vodou či plujete od jednoho lotosového květu k druhému, až pak opět cítíte hladký kámen mostu pod chodidly.

  • Oděv máte stejně bílý a čistý jako je lotos. V dlaních přinášíte překrásný květ jako dar na oltář. Nyní jste dospěli k chrámovému schodišti. Vše kolem vás je modré a bílé – obloha a jezero mají zářivou tmavě modrou barvu, květy lotosu, chrám i vy sami jste čistě bílí.

  • Vstupujete do chrámu. Je to váš vnitřní chrám – chrám vaší duchovní bytosti. Celý prostor je naplněn překrásným jemným zvukem, atmosféra je plná hudby a vibrací.

  • Uvnitř chrámu vás obklopí zářivé světlo a vy rozeznáváte skvostnou postavu – své átmá. Vnitřním zrakem vidíte světelnou podobu svého božského Já a podáváte mu lotosový květ.

  • Celý chrám je naplněn světlem, energií a mírem. Usedáte před oltář k meditaci. Vaše srdce je naplněno vděčností, láskou a oddaností a vy se modlíte k Bohu o požehnání a milost.

  • Vidíte sami sebe, jak sedíte v meditaci, obklopeni zářivým bílým světlem. Vy sami jste prosvětlení a krásní jako lotosové poupě. Vnořte se do této podoby, ponořte se až do nitra lotosu. Otevře se před vámi prostor vašeho srdce ve své nekonečnosti a hloubce – a vy se rozpouštíte ve svém vnitřním Já.

  • Nasloucháte hlasu svého Já, který vám zvěstuje váš úkol na tomto světě. Nyní poznáváte, kdo jste a jaký je cíl vašeho života. Přijměte tuto zkušenost i toto poznání hluboko do sebe. Nechte tím proniknout celé své bytí. S úctou, vděčností a láskou se skloňte před svým božským Já.

  • Nyní se pomalu navracejte ze svého vnitřního prostoru. Opět si uvědomujete chrám, v němž se nacházíte. Pokloníte se před oltářem, vstáváte a odcházíte tak, jak jste přišli – tiše a lehkým krokem. Vycházíte z chrámu, scházíte po schodech, plujete či se vznášíte nad můstkem vedoucím ke břehu jezera.

  • Ale vzpomínka ve vás zůstává živá. Hluboko v sobě si nesete obraz mramorového chrámu, oltáře a zářivé bytosti, kterou jste směli spatřit. Rozkvétá ve vás ryzí, bílý lotosový květ vašeho Já. Kamkoliv přijdete, ponesete si v sobě toto poznání o svém úkolu. Vaše bytí, myšlenky, slova i skutky se rozvinou jako okvětní lístky vašeho vnitřního lotosu.

  • Opět se nalézáte v místnosti, v níž provádíte meditaci. Cítíte se šťastní a očištění, naplněni hlubokým mírem a duchovní silou. Vnímejte boží požehnání a poděkujte Bohu za to, že jste u něho mohli chvíli setrvat.

  • Po meditaci zazpívejte 3x ÓM a pak mantru:

   Náham kartá

   Prabhu Díp kartá

   Maháprabhu Díp kartá hi kévalam

   ÓM šánti šánti šánti

   Nejsem to já, kdo koná.

   Prabhu Díp je ten, kdo koná.

   Jen Maháprabhu Díp je konající

   ÓM, mír, mír, mír.

  • Protřete si dlaně, položte je na oči a prohřejte si oční víčka a obličejové svaly. Sepněte dlaně a pokloňte se s láskou a vděčností božskému Já. Otevřete oči.

Nirguna dhjána (meditace na „to, co je bez tvaru“)

 • Zazpívejte 3x ÓM.

 • Při zpívání ÓM se soustřeďte na zvuk ÓM. Vnímejte jeho vibraci od pupku až k hlavě. Odtud zaplavuje tato vibrace celé vaše tělo. Tvoří kolem vás ochranný obal. Uvědomujte si ho.

 • U každého z následujících obrazů, myšlenek či pocitů setrvejte 3–4 minuty.

  • Uvědomte si, že ve vás přebývá božské Já, átmá. Je to jiskřička božího světla, která existuje ve všech živých tvorech. Átmá v sobě nese všechny vlastnosti nejvyššího Já, stejně jako semínko v sobě skrývá vlastnosti celého stromu. Podstatou nejvyššího Já je sat čit ánanda: skutečnost, vědomí a blaženost. Tyto vlastnosti přebývají ve vašem nitru.

  • Nyní si řekněte: „Ať jsem zajedno se svým vnitřním Já.“

  • Na nic se nesoustřeďujte, nic si nepředstavujte. Oprostěte se od intelektuálních myšlenkových pochodů a úvah. Celý den jste byli zaměstnáni a soustředěni, nyní se vnitřně uvolněte a spočiňte v nejvyšším Já.

  • Vnímejte svou přítomnost v nekonečném prostoru svého vědomí.

  • Zůstávejte pouhým pozorovatelem, a to i tehdy, objeví-li se emoce, myšlenky či nějaké obrazy. Přijímejte je jako něco zcela přirozeného; nedejte se jimi řídit nebo rušit. Jednoduše je odložte, tak jako byste večer po návratu domů odložili šaty. Nejdříve odkládáte kabát, pak šálu, svetr atd. Stejným způsobem se osvobozujte od představ a vnitřních soudů.

  • Uvolněte se a zakoušejte blaženost. Nevyvolávejte si žádné představy, vnímejte jen hluboké uvolnění. Ciťte se naprosto svobodně – osvobozeni od všech povinností, od veškeré zodpovědnosti, od svého malého ega i od všech vlastností, přání, myšlenek a pocitů.

  • Vložte své Já do božích rukou. Jeho vůle je vaší vůlí, Jeho milost je vaší milostí. Jste v Něm a On je ve vás.

  • Ponořte se hluboko do nekonečnosti a vnímejte svobodu a mír. Prociťujte, že nejste sami. Božské Já vás provází na všech úrovních. Ciťte se šťastní a svobodní.

  • Představte si holubici uvězněnou v kleci. Plni lásky otevíráte dvířka klece a dáváte jí svobodu. Vidíte, jak šťastná odlétá do dálek oblohy.

  • Stejně osvoboďte i své vnitřní Já. Nechte ho letět, stoupat vzhůru ke světlu a splyňte s ním. Pravou svobodou je nekonečnost a nejvyšší pravda.

  • Vnímáte proudění energie a světla, které přichází a vyzařuje z hlubin vašeho vnitřního prostoru. V srdci se vám rodí pocit blaženosti. Poznáváte, že Bůh je láska a láska je Bůh.

  • Vnímejte blaženost ve svém srdci. Ciťte se úplně svobodní, očištění a průzrační. Jste si vědomi sami sebe a zároveň se cítíte se vším propojení. Uvolněte se, rozplyňte se ve vibracích a ve světle átmá, božského Já, které ve vás žije a z vás vyzařuje. Prociťujte sjednocení se svým vlastním Já a nořte se stále hlouběji do svého vnitřního prostoru. Vaše vědomí se rozšiřuje do nekonečnosti. Vnímejte Boha a Jeho všudypřítomnou a nezměrnou milost a sílu.

  • Nyní se opět vraťte ke svému tělu a děkujte za prožitek, který vám byl dopřán. Vděčně si uvědomujte, že vaše Já je částí božského Já. Poznávejte blaženost jako esenci pravé lásky a jednoty.

  • Proste Boha o milost, aby ve vás tato blaženost mohla den ode dne sílit. Kéž On skrze vás pomáhá ostatním bytostem nalézt a předávat mír a štěstí.

  • Vnímejte svou přítomnost v této místnosti, vnímejte své bytí – na tělesné, duševní i duchovní úrovni. Místnost je naplněna překrásnými vibracemi a světelnou silou, která vychází z vašeho vnitřního Já.

  • Na závěr zazpívejte 3x ÓM a mantru:

   Náham kartá

   Prabhu Díp kartá

   Maháprabhu Díp kartá hi kévalam

   ÓM šánti šánti šánti

   Nejsem to já, kdo koná.

   Prabhu Díp je ten, kdo koná.

   Jen Maháprabhu Díp je konající

   ÓM, mír, mír, mír.

  • Protřete si dlaně, přiložte je na oči a zahřejte si oční víčka a obličejové svaly. S vděčností a úctou se skloňte před božským Já a pak otevřete oči.