1 – 6/11 Sarva hita ásana předklony v sedu1 – 6/11 Sarva hita ásana předklony v sedu

5 – 1 Paščima utthána ásana protažení zad5 – 1 Paščima utthána ásana protažení zad

5 – 8 Hala ásana pluh5 – 8 Hala ásana pluh