Každý člověk si přeje žít v souladu se sebou samým i s prostředím, které jej obklopuje. Dnešní doba ovšem v mnoha oblastech života klade stále vyšší fyzické i psychické nároky, a tak stále více lidí trpí tělesným i psychickým napětím, jehož projevem je stres, nervozita, nespavost, a to vše má svůj dopad i na pohybový aparát. Proto v současné době mají čím dál tím větší význam metody a techniky, které slouží k získání a zlepšení zdraví a k obnově tělesné, duševní i duchovní harmonie. A právě systém „Jóga v denním životě“ ukazuje, jak si člověk může sám pomoci.

Během své dlouholeté činnosti v západních zemích jsem se důkladně obeznámil se životním stylem i fyzickými a psychickými problémy lidí moderní civilizace. Na základě těchto poznatků a zkušeností jsem sestavil a rozvinul systém „Jóga v denním životě“ jako metodu, která ovlivňuje všechny oblasti života a má co nabídnout v každém životním období. Otevírá tak přístup k tradiční cestě jógy všem, bez ohledu na věk či tělesný stav. Přitom bere v úvahu i podmínky dnešní civilizace a prastaré učení přizpůsobuje potřebám člověka dnešní doby, aniž by mu však ubírala na jeho původnosti.

Slovo „jóga“ pochází ze sanskrtu a znamená „spojit, sjednotit“. Jógové cviky působí celistvě a uvádějí tělo, mysl, vědomí i duši do rovnováhy. Takto nám jóga pomáhá zvládnout každodenní nároky, problémy i starosti. Pomocí jógy v sobě rozvíjíme vyšší porozumění sobě samým, smyslu svého života i svému vztahu k Bohu. Na duchovní cestě nás jóga přivádí k nejvyššímu poznání a trvalé blaženosti ve sjednocení individuálního a univerzálního Já. Jóga je nejvyšší vesmírný princip. Je to světlo života, univerzální, tvůrčí vědomí, které je stále bdělé, vědomí, jež bylo, je a bude věčné.

Před mnoha tisíciletími zkoumali indičtí rišiové (mudrci a světci) ve svých meditacích přírodu a vesmír. Probádali zákony hmotných i duchovních oblastí a získali vhled do základních souvislostí ve vesmíru. V zevním světě i na duchovních úrovních prozkoumali vesmírné i přírodní zákony a prvky, život na Zemi, i síly a energie působící v kosmu. Už ve védách je popsána a objasněna jednota hmoty a energie, vznik vesmíru a působení elementárních sil. Mnohé z těchto poznatků dnes znovu objevuje a potvrzuje moderní věda.

Z těchto zkušeností a závěrů vznikl velmi rozsáhlý a všeobsažný systém zvaný JÓGA, který obsahuje neocenitelné praktické rady týkající se těla, dechu, koncentrace, uvolnění i meditace. Cviky z této knihy jsou prověřeny již několika tisíciletími a pomáhají milionům lidí. Systém „Jóga v denním životě“ se vyučuje po celém světě v jógových střediscích, na vysokých školách, ve zdravotních zařízeních, sportovních klubech, rehabilitačních centrech a lázeňských domech. Je vhodný pro všechny věkové stupně, nevyžaduje žádné akrobatické schopnosti a umožňuje jógovou praxi netrénovaným, nemocným a postiženým osobám nebo lidem v rekonvalescenci.

Sám název ukazuje, že tento systém není omezen pouze na určitý aspekt bytí, nýbrž že se může a má využívat v „denním životě“, tedy v našich všedních dnech. Jednotlivé díly byly sestaveny za pomoci poradců z řad lékařů, fyzioterapeutů a rehabilitačních pracovníků. Při dodržování daných pravidel jej proto může každý samostatně praktikovat i doma.

„Jóga v denním životě“ postihuje všechny oblasti: nezabývá se pouze fyzickou složkou, ale zahrnuje i duševní a duchovní aspekt. Pozitivní myšlení, nasměrování myšlenek na Boha, vytrvalost, kázeň, modlitba, ale i laskavost a pochopení jsou cestou, která vede k sebepoznání a sebeuskutečnění.

K cílům „Jógy v denním životě“ patří:

 • tělesné zdraví,
 • duševní zdraví,
 • sociální zdraví,
 • duchovní zdraví,
 • seberealizace a uskutečnění Božského v nás.

Těchto cílů lze dosáhnout:

 • láskou a pomáháním všem tvorům,
 • úctou k životu, ochranou přírody a životního prostředí,
 • mírumilovným rozpoložením mysli,
 • plnohodnotnou vegetariánskou stravou,
 • čistými myšlenkami a pozitivním způsobem života,
 • tělesným, duševním a duchovním cvičením,
 • tolerancí vůči všem národům, kulturám a náboženstvím.

Tělesné zdraví

Tělesné zdraví je jedním z nejdůležitějších základů našeho života. Paracelsus řekl zcela výstižně: „Zdraví není všechno, ale bez zdraví ničeho není.“ Pro zachování nebo obnovení zdraví existují tělesná cvičení (ásany), dechová cvičení (pránájáma) a relaxační techniky.

V „Józe v denním životě“ jsou klasické ásany a pránájáma rozčleněny do osmidílného systému, který začíná SARVA HITA ÁSANAMI (cviky vhodné pro všechny). Po tomto prvním, přípravném díle následuje sedm dalších, které vedou krok za krokem k pokročilým ásanám a pránájámě. Z těchto základních cviků „Jógy v denním životě“ se vyvinuly mnohé speciální programy, např. „Jóga proti bolestem zad“, „Jóga proti bolestem kloubů“, „Jóga pro seniory“, „Jóga pro manažery“, „Jóga pro děti“. Dalšími cennými cviky z „Jógy v denním životě“ jsou očistné techniky hathajógy, hluboké uvolnění (jóga nidrá), koncentrační cvičení (např. trátak), ale i mudry a bandhy (speciální jógové techniky).

Důležitým faktorem zdraví je strava. Ovlivňuje nejen tělo, ale i psychiku, zvyky a vlastnosti, krátce řečeno působí na celé naše bytí, je zdrojem tělesné energie i vitality. Vyváženou a zdravou stravou je obilí, zelenina, luštěniny, ovoce, ořechy, mléko a mléčné výrobky, med, klíčky, salát, semena, bylinky a koření – ať už jako syrový pokrm nebo čerstvě tepelně zpracované. Je nutné se vyhýbat starým, ohřívaným a denaturovaným potravinám, masu (také všem masným výrobkům a rybám), vajíčkům, alkoholu, nikotinu a drogám, protože to vše má negativní dopad na naše zdraví.

Duševní zdraví

Mysl a smysly bychom měli mít pod kontrolou; zatím nás však ovládají, místo abychom my ovládali je. K tomu, abychom mohli mysl kontrolovat, potřebujeme nejdříve vnitřní analýzu a očištění. Negativní myšlenky a strach vytvářejí nerovnováhu v tělesných a nervových funkcích a stávají se příčinou mnoha nemocí a utrpení. Základem duševní pohody je čistota myšlení, vnitřní svoboda, spokojenost a zdravé sebevědomí. Proto usilujme vždy o to, abychom překonali negativní vlastnosti a smýšlení a postupně rozvinuli pozitivní myšlení a jednání.

I zde nabízí „Jóga v denním životě“ mnohé možnosti: mysl pročišťuje a osvobozuje cvičení mantry [1], dodržování etických zásad, dobrá společnost a četba inspirativních knih. Důležitým nástrojem sebezkoumání a sebepoznávání je meditační technika sebedotazování a sebeanalýzy, která je rovněž rozčleněna do jednotlivých stupňů. V ní pronikáme do podvědomí, které je původcem našich přání, komplexů, vzorců chování a předsudků. Toto cvičení nás vede od poznání sebe sama – jací jsme a proč jsme se takovými stali – přes sebepřijetí až k seberealizaci. Umožňuje nám překonat špatné vlastnosti a návyky, a tím nám pomáhá lépe zvládnout životní problémy.

Sociální zdraví

Sociálním zdravím chápeme schopnost být šťastný a umět šťastnými učinit i druhé. Znamená to pěstovat kontakt a komunikaci s ostatními lidmi, převzít zodpovědnost ve společnosti a pracovat pro ni. Je to i schopnost odpočívat a prožívat život v celé jeho kráse.

Na příklad nejpalčivější problém naší doby, drogová závislost, je znakem sociální nemoci. Pomocí „Jógy v denním životě“ lze tuto nemoc překonat a dát životu nový smysl a pozitivní cíl. Dobrá společnost ovlivňuje a utváří osobnost i charakter, a má proto obrovský význam pro duchovní rozvoj.

Žít „Jógu v denním životě“ znamená pracovat na sobě i pro druhé. Pracovat hodnotným a tvůrčím způsobem na sobě samém, pracovat pro naše bližní, pro společnost, pro zachování přírody a prostředí, pro mír ve světě. Praktikovat jógu znamená být aktivní v tom nejkladnějším slova smyslu a pracovat pro blaho celého lidstva.

Duchovní zdraví

Hlavní zásada duchovního života a současně nejvyšší příkaz lidství zní:

Ahimsá paramó dharma

Neubližování je nejvyšší zákon.

Člověk má být ochráncem, ne ničitelem. Dávání, porozumění a odpouštění jsou vlastnosti, které z nás činí opravdového člověka. Hlavní zásadou jógového učení je chránit všechny podoby života a ctít jejich jedinečnost a svébytnost. Tím se otevírá široká základna pro vzájemnou lásku a pomoc, pochopení a toleranci – nejen mezi jednotlivci, ale i mezi všemi lidmi, národy, rasami a vyznáními.

Základním principem „Jógy v denním životě“ je svoboda vyznání. Jóga není náboženstvím; je pramenem duchovnosti a moudrosti, který tvoří základ všech náboženství. Překračuje náboženské hranice a ukazuje cestu k jednotě.

Duchovním aspirantům nabízí „Jóga v denním životě“ vedení na cestě mantra jógy a krijá jógy. Člověk, jako nejrozvinutější bytost na Zemi, je schopen poznat svou pravou přirozenost a vnitřní Já – Boha. Duchovním cílem jógy je uskutečnění Boha – spojení individuální duše s Bohem. Prvním stupněm k tomu je poznání, že všichni jsme sjednoceni ve svém společném původu i ve spojení s Bohem.

Ve vašich rukou spočívá tedy rozhodnutí, zda učiníte něco pro své zdraví, pocit pohody, pro svobodný a šťastný život. Pravidelným cvičením a pevným odhodláním jistě dosáhnete úspěchu.

Přeji všem cvičícím – i těm, kteří se jimi teprve chtějí stát – hodně štěstí, úspěchů, zdraví, harmonie a radosti v životě. Bůh vám žehnej.

višvaguru mahámandaléšvar paramhans svámí Mahéšvaránanda

ॐ सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु ।

सह वीर्य करवावहै । तेजस्वि नावधितमस्तु ।

मा विद्विषावहै । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

óm saha návavatu

saha nau bhunaktu

saha vírja karváv-ahé

tédžasví návadhitam-astu

má vidvišávahé

óm šánti šánti šánti

Pane, kéž chráníš a opatruješ nás oba – Mistra i žáka.

Kéž se nám oběma od Tebe dostane síly.

Kéž nás naše cesta dovede ke konečnému poznání.

Ochraňuj nás, abychom se neodloučili, ale zůstali spojeni navěky,

abychom kráčeli společnou cestou.

ÓM mír, mír, mír.

[1]

Mantra = slabiky nebo slova s pozitivní vibrací