Stupňovitě sestavený cvičební program „Jóga v denním životě“ nám, západním lidem, ukázal cestu, jak zažít jógu v její nejpůvodnější a nejryzejší podobě. Čím déle cvičím podle „Jógy v denním životě“, tím méně si kladu otázku o integraci jógy do západní kultury. Jóga, a myslím zvláště „Jóga v denním životě“, razí cestu ke zdraví a harmonii. Tuto rovnováhu na tělesné, sociální a duševní úrovni vytvářejí jógová cvičení.

Dokonalá rovnováha znamená dokonalé zdraví a každá metoda, každá věda, která usiluje o tento cíl, souzní s myšlenkovým obsahem jógy.

Když jsem sama na sobě pocítila dobrodiní „Jógy v denním životě“ a zažila její velký přínos pro zdraví, začala jsem tyto poznatky také uplatňovat ve své fyzioterapeutické práci. Ohlasy mých pacientů mi potvrdily, že začlenění „Jógy v denním životě“ představuje pro mou práci cenné obohacení.

  • „Dokážu se stále lépe a rychleji uvolnit a z této schopnosti nyní čerpám mnoho síly.“

  • „Schopnost vědomě vnímat a ovlivňovat dech velice přispěla k mému zdraví.“

  • „Nacházím si nyní čas na cvičení a naučil jsem se více se vcítit do svého těla. Tím se mi často podaří postřehnout zbytečné napětí a vědomě ho rozpustit.“

Význam uvolnění v „Józe v denním životě“

Schopnost uvolnit se je v józe stejně důležitá jako správné provádění cviků. Každá cvičební jednotka začíná a končí krátkým uvolněním.

Také mezi cviky se začleňují fáze uvolnění. Hluboký smysl těchto relaxačních cvičení spočívá v tom, že se tělu dá dostatek času na to, aby mohlo na cviky reagovat. Cvičící může vědomě pocítit harmonizující účinek cvičení a rozvíjet jemnější cit pro své tělesné funkce. Jógové cviky je třeba provádět stále v souladu s dechem a s velkou pozorností, aby se mohl plně projevit jejich celkový účinek na tělo, mysl a vědomí.

Od té doby, co cvičím podle systému „Jóga v denním životě“, kladu v terapii mnohem větší důraz na uvolnění, dýchání a vědomé provádění pohybů. Sama jsem zažila, jak důležité jsou tyto tři aspekty pro znovunastolení tělesné a duševní rovnováhy a jak velký význam mají pro zdraví.

Z dalších zkušeností s mnoha pacienty s různou diagnózou pro mne zřetelně vyplynuly nové možnosti využití „Jógy v denním životě“ ve fyzioterapii. Naučila jsem se mnohem více si vážit veliké hodnoty a rozsáhlého působení tohoto systému v oblasti zdraví.

„Jóga v denním životě“ jako doplněk fyzioterapie

Pro mnohé pacienty se cviky hodí jako domácí program. Terapeuti mohou cviky vybrat a přizpůsobit jednotlivcům. Názorný a jasný popis obrazem i slovem ulehčuje nemocným samostatné cvičení. Mnohým z nich doporučuji provádět cviky z „Jógy v denním životě“ na závěr fyzioterapie. Jsou vynikajícím denním cvičebním programem v těch případech, kdy už není důležitá terapeutická kontrola. Mnozí mí pacienti je cvičí velmi rádi, protože sami pociťují jejich kladný vliv na své zdraví.

„Jóga v denním životě“ v dechové terapii

I v dechové terapii mají jógové cviky velký význam. V této oblasti oceňuje hodnotu cvičení i západní lékařská věda. Neznám jedinou knihu o dechové terapii, v níž by se pro zlepšení dechové funkce nedoporučovaly jógové cviky. Každý cvičební díl z „Jógy v denním životě“ je sestaven tak, že se proud dechu směřuje díky různým tělesným pozicím do všech částí hrudníku. To napomáhá vydatnému dýchání a povzbuzuje látkovou výměnu. Správné dýchání je důležitým zdravotním předpokladem, a proto se mu v józe věnuje velká pozornost.

Mnoha pacientům doporučuji provádět navíc k jejich cvičením ještě nádí šódhanu podle pokynů „Jógy v denním životě“. Tato speciální dechová cvičení působí harmonicky na pránu, životní energii. Nádí šódhana podporuje zdravé dýchání a přináší velmi příjemný pocit tělesné a duševní vyváženosti.

„Jóga v denním životě“ proti bolestem zad a kloubů

Stupňovitě vytvořený systém uvolňujících, dechových a tělesných cvičení pomáhá pacientům trpícím bolestivými svalovými dysbalancemi způsobenými jednostrannou zátěží. Cvičení zlepšuje svalstvo celého těla díky systematickému střídání protažení, výdrže, uvolnění a pohybu. Pokud lékaři zjistili, že příčinou obtíží není poškození tělesných struktur, pak pravidelné cvičení podle „Jógy v denním životě“ znovu nastoluje svalovou rovnováhu, a tím zároveň napravuje nefyziologické držení těla a zlepšuje prokrvení všech jeho částí.

Špatné pohybové návyky spolu s nesprávným držením těla zatěžují především páteř. Ztuhnutí páteře bývá pak častou příčinou bolesti v zádech. Proto se při jógových ásanách procvičuje většinou celá páteř nebo její část. Zvláště ty cviky, u nichž dochází k torzi (protočení) páteře, zvyšují protažení a uvolnění hlubokých svalových vrstev. Tyto svaly spojují jednotlivé obratle a mají sklon ke zkracování. Lze je příznivě ovlivňovat torzními cviky, neboť mají šikmý průběh vláken.

Je nutné vzájemně kombinovat protahování a posilování svalů. Je-li sval pouze protahován, dochází při jeho zatížení okamžitě znovu ke ztuhnutí a zkrácení, neboť mu chybí potřebná síla. A když je sval pouze posilován, ztrácí pružnost, a to se projeví zmenšením kloubní pohyblivosti.

Silné a zároveň protažené svaly poskytují mimo jiné důležitou ochranu kloubům a páteři. Na tuto skutečnost se neustále dbá při sestavování jógových cviků. Proto při pravidelném cvičení mohou potíže s klouby a páteří zmizet už po několika týdnech. Cvičením ásan získávají důležité podněty pro přirozené fungování nejenom svaly, ale i vazy, kloubní pouzdra a chrupavky.

Díky svalovému napětí se vazy a vazivové struktury obklopující kloub mnohem více protahují a díky protahovacím cvikům se stávají pružnějšími. Vnitřní vrstva kloubního pouzdra vytváří mnohem více kloubní tekutiny, která je zodpovědná za výživu kloubu. Chrupavky, meziobratlové ploténky a menisky potřebují vyvážený pohyb k tomu, aby si zachovaly pružnost.

Psychosomatické účinky „Jógy v denním životě“

Jógová cvičení jsou psychosomatická, to znamená, že mají vliv na tělo, mysl, dech a vědomí. Tato skutečnost představuje pro mou práci veliké obohacení. U mnoha pacientů je nutné připsat bolesti hlavy, šíje či zad důsledkům nezvládnutého stresu. Mnoho lidí si to však nechce přiznat a spoléhá se na fyzioterapii jako na jediný prostředek, který je zbaví obtíží.

Pro pacienty nebývá snadné vyrovnat se s fyzickým a psychickým omezením, a to zvláště v těch případech, kdy je úspěch terapie závislý na jejich vnitřní proměně. Díky „Józe v denním životě“ jsem zažila, jak dalekosáhlé, hluboké a blahodárné účinky přináší jógové cvičení. Tělesné, dechové a relaxační cviky harmonizují všechny fyzické a psychické funkce a přirozeným způsobem přinášejí zdraví do všech oblastí lidského bytí.

Jóga se neptá po fyzické a psychické příčině nemoci. Jógové cviky ovlivňují člověka celistvě kladným způsobem. Podle mé zkušenosti je systém „Jóga v denním životě“ blahodárným a prospěšným cvičebním programem také pro ty pacienty, kterým stres způsobuje opakované bolesti hlavy a zad.

„Jóga v denním životě“ je sama o sobě dokonalá, a to se potvrzuje v jejích dalekosáhlých blahodárných účincích, které mnohonásobně překračují fyzickou oblast. Proto je tento systém, jak jsem sama poznala, velikým a hodnotným obohacením pro každého, komu záleží na jeho zdraví.

Harriet Bucher, Dipl. fyzioterapeutka